สำนักงาน สกร.จังหวัด เข้าสู่ระบบ  ค้นหาหนังสือที่ส่งให้ สกร.อำเภอ    (สำนักงาน สกร.จังหวัด ส่งให้สถานศึกษา)   

 กศน.อำเภอ เข้าสู่ระบบ  ค้นหาหนังสือราชการ ที่ส่งให้จังหวัด    ( สถานศึกษา ส่งให้สำนักงาน สกร.จังหวัด)