วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
19 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การประกาศเจตนารมณ์ให้จังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอทราบความต้องการเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ร  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอหนองม่วงไข่/วังชิ้น การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยเทค  กลุ่มอำนวยการ
19 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น  กลุ่มอำนวยการ
19 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนร  กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและรับชมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การแสดง  กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ การอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้สูง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่/หนองม่วงไข่/วังชิ้น ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการชาย ร่วมขบวนการอัญเชิญน้ำจากแหล  กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัต  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มิถุนายน 2567
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 มิถุนายน 2567
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 มิถุนายน 2567
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 มิถุนายน 2567
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 มิถุนายน 2567
  อำเภอเมืองแพร่ พิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 มิถุนายน 2567
  ขอความร่วมมือรวบรวมเอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่/สูงเม่น/ลอง/สอง/หนองม่วงไข่/เด่นชัย การมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2567  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
14 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอเชิญส่งลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง เชิญประชุมและทำสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กลุ่มอำนวยการ
13 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ปฎิทินปฏิบัติงานการสอบ N NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็น  กลุ่มอำนวยการ
13 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Learning และ Smart Library  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับเงินรางวัลการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง กำหนดชื่อย่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่/กรุงเทพมหานคร และศูนย์  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ประเด็น "ไม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มิถุนายน 2567
  ด่วนมี่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหากา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมและการประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่/ร้องกวาง/ลอง/สูงเม่น/วังชิ้น/หนองม่วงไข่ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
10 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศกาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานมหกรรมการเรียนการส  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขออนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ประจำป  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเด่นชัย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น 5 วัน (โครงการส  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่/สูงเม่น/เด่นชัย ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ด  กลุ่มอำนวยการ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่/สูงเม่น/สอง ขอเชิญร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้า  กลุ่มอำนวยการ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านระบบ Mobile Application  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเด่่นชัย ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น 5 วัน (โครงการสานสัมพันธ์ น้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครหลักสู  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทั  กลุ่มอำนวยการ
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอลอง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 มิถุนายน 2567
  ด่วนทีี่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิส  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ยกเว้น สกร.ระดับอำเภอวังชิ้น ประกาศผลการคัดเลือกองค์กร นศ สกร.อำเภอ ที่มีผลกา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นค  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสถานศึกษากรมส  กลุ่มอำนวยการ
07 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอสูงเม่น/ร้องกวาง/เด่นชัย เชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการป  กลุ่มอำนวยการ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  มกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง/เมืองแพร่/ลอง ขอเชิญเข้ารับเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร  กลุ่มอำนวยการ
06 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอแจ้งเลื่อนการรับสมัครและการดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง สำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ  กลุ่มอำนวยการ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการ Self-financing Scheme for Foreign National ประจำปีการศึกษ  กลุ่มอำนวยการ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง กำหนดอัตราค่าปลูกป่าชดเชยบำรุงป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือขออนุญาตเข้า  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 มิถุนายน 2567
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน2567  กลุ่มอำนวยการ
06 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง การจัดกิจกรรม ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษากาญจนบุรี ประจำเดือน เมษาย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ รัฐพิธีที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ขอจัดส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 มิถุนายน 2567
  สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอทุกแห่ง ปรับแผนการรายงานข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องกำหนดการสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 มิถุนายน 2567
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ประจำปี๒๕๖๗  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุดโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่๑๐  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 มิถุนายน 2567
  ด่วนที่สุด สกร.ระดับอำเภอร้องกวาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำร่องชุดทักษะที่จำเป็น (Essent  กลุ่มอำนวยการ
31 พฤษภาคม 2567
  ด่วนที่สุด ทุกอำเภอ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 พฤษภาคม 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมือง ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการออมสิน - สกร. สร้างงานให้เป็นเงินประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 พฤษภาคม 2567
  ทถกอำเภอ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
31 พฤษภาคม 2567
  สกร.ระดับอำเภอลอง ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ แจ้งวันเวลาสถานที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 พฤษภาคม 2567
  สกร.ระดับอำเภอสูงเม่น/สอง/วังชิ้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและบรรณาธิการแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
30 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ  กลุ่มอำนวยการ
30 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ การให้บริการฉีดวัคซีนไข่หวัดใหญ่แก้ผู้ประกันตนประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤษภาคม 2567
  สกร.ระดับอำเภอเมืองแพร่ ขอมอบหนังสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 พฤษภาคม 2567
  สกร.ระดับอำเภอลอง ขอมอบหนังสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 พฤษภาคม 2567
  สกร.ประจำอำเภอเมืองแพร่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 ม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤษภาคม 2567
  ด่วนที่สุด ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐอินเดีย หลักสูตร  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤษภาคม 2567
  ด่วนที่สุด ทุกอำเภอ การดำเนินกิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่าย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 พฤษภาคม 2567
  ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กลุ่มอำนวยการ