วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
20 พฤษภาคม 2565
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2565
  แจ้งดำเนินการรับสมัคร/ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโตรงการอาชวะสร้างโอกาสฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 พฤษภาคม 2565
  การแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
20 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 พฤษภาคม 2565
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2565
  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 พฤษภาคม 2565
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 พฤษภาคม 2565
  ประกาศผลการคัดเลือก กศน ตำบลต้นแบบ ๕ ดีฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 พฤษภาคม 2565
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัตืงานฯ  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  รายงานผลการจักทำแพชบุ๊คแพนแพจฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 พฤษภาคม 2565
  กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤษภาคม 2565
  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กศนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤษภาคม 2565
  การประเมินศูนย์เรียนรู้ตามกลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  การอบรมหลักสูตรการสร้างสีอการสอนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤษภาคม 2565
  แจ้งแนวทางการให้บริการวัคชีนไฟเชอร์สีม่วงฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และต  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 พฤษภาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาทักษะฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤษภาคม 2565
  โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2565
  แจ้งกำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤษภาคม 2565
  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนดีเด่นฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤษภาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาทักษะฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤษภาคม 2565
  การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤษภาคม 2565
  กบขจัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤษภาคม 2565
  ประกาศเจตนารมณ์สุจริต  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดความรู้ของสำนักงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  แจ้งปฎิทินการดำเนินงานหลักสูตร ปวชฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์โครงการยุวกาชาดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤษภาคม 2565
  รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปืดเรียนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  ตอบแบบสอบถามการตรวจสอบการดำเนินงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  แจ้งปฎิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศ๊กษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  การกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศ๊กษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญร่วมประชุม "กัญชาสรัางสูขภาพสรัางรายได้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเช้าร่วมประชุมเชิญปฎิบัติการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤษภาคม 2565
  การประเมิณจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
12 พฤษภาคม 2565
  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
12 พฤษภาคม 2565
  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2564 ไตรมาส 3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 พฤษภาคม 2565
  การรับสมัครค้ดเลือกบุดตลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤษภาคม 2565
  ยกเลิกแนวทางปฎิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟีันฟูผู้ติดยาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  ประกาศรายชื่อและเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤษภาคม 2565
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไมัประจำปีฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๘  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 พฤษภาคม 2565
  กศน.อำเภอร้องกวาง สอง ลองและวังชิ้น นิเทศการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 พฤษภาคม 2565
  กศน.อำเภอสอง วังชิ้น และร้องกวาง จัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเด็  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 พฤษภาคม 2565
  กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 Co-learning Space  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 พฤษภาคม 2565
  ส่งรายงานผลการดำเนินงานบูรราการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร ซึึมเศร้า รุ่น 2-3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 พฤษภาคม 2565
  บันทึกข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 พฤษภาคม 2565
  ผลการคัดเลือกผลิตภัณท์สินค้า/บริการ/ดีเด่น  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
05 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความผลงานวิจัยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทางด้านวิศวกรรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 พฤษภาคม 2565
  แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 พฤษภาคม 2565
  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่ 1/65  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 พฤษภาคม 2565
  การอบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบลฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 พฤษภาคม 2565
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอยางฯ  กลุ่มอำนวยการ
03 พฤษภาคม 2565
  นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  กลุ่มอำนวยการ
03 พฤษภาคม 2565
  ประกาศผลการแข่งขันกืจกรรมขยายผลโตรงการจิตอาสาฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
03 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อรับทุนฯ  กลุ่มอำนวยการ
03 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 พฤษภาคม 2565
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 พฤษภาคม 2565
  โครงการอบรมลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 พฤษภาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลีกฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 พฤษภาคม 2565
  ขอส่งรายงานการประชุมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 พฤษภาคม 2565
  การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 เมษายน 2565
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างฯ  กลุ่มอำนวยการ
29 เมษายน 2565
  การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 เมษายน 2565
  การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 เมษายน 2565
  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 เมษายน 2565
  การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางฯ  กลุ่มอำนวยการ
28 เมษายน 2565
  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 เมษายน 2565
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ณ จังหวัดเชียงราย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 เมษายน 2565
  ขอเชิญร่วมโครงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และประชุมเสวนาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 เมษายน 2565
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 เมษายน 2565
  ใหัความสนับสนุนการจัดนิทรรศการฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
26 เมษายน 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการการพัฒนาฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 เมษายน 2565
  ประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 เมษายน 2565
  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 เมษายน 2565
  การเตรียมความหรัอมฉีดวัคชีนโควิดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 เมษายน 2565
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 เมษายน 2565
  ประชาสัมพันธ์การคัดสรรตัวอย่างสุจริตโมเดลฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 เมษายน 2565
  การเตรียมความพร้อมฉีดวัคชืนโควิดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 เมษายน 2565
  กรรมการเข้าคัดเลือก กศน ตำบลตันแบบ 5ดีฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
22 เมษายน 2565
  เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 เมษายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิสอบแข่งขันการบรรจุฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 เมษายน 2565
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 เมษายน 2565
  เฃิญประฃุมคณะกรมการจังหวัดฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 เมษายน 2565
  การประเมินเอกสารมาตรฐาน กศนตำบลฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 เมษายน 2565
  ประฃาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 เมษายน 2565
  บันที่กการกลับมาเรียนของผู้เรียน กศนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ