วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งท  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ รายงานการประชุมติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ โครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ซักซ้อมความเข้าใจการยืมเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรั  กลุ่มอำนวยการ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ เอกสารแนบเพิ่มเติม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ตามห  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ QR Code แนบเพิ่มเติมการสำรวจความสนใจรูปแบบวิธีการจัดาการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 มีนาคม 2567
  ด่วนที่สุด สกร อำเภอสูงเม่น ขอเชิญประชุมบรรณาธิการคู่มือการดำเนินงานการสอบเทียบระดับความรู้การศึกษาข  กลุ่มอำนวยการ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ส่งรายชื่อสถานศึกษาและข้อมูลเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ Innovation For Thai E  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ การสำรวจความสนใจรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 มีนาคม 2567
  สกร อำเภอร้องกวาง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานทางวิชาการ ''โครงการจัดการเรียนรู้นิทรรศก  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
01 มีนาคม 2567
  สกร อำเภอเมืองแพร่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals a  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  กลุ่มอำนวยการ
01 มีนาคม 2567
  สกร.อำเภอร้องกวาง ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3 (Module 1  กลุ่มอำนวยการ
01 มีนาคม 2567
  ทุกอำเภอ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 กุมภาพันธ์ 2567
  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  กลุ่มอำนวยการ
29 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  กลุ่มอำนวยการ
28 กุมภาพันธ์ 2567
  ทุกอำเภอ แนวทางการประเมินผล หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
28 กุมภาพันธ์ 2567
  การนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/66  กลุ่มอำนวยการ
27 กุมภาพันธ์ 2567
  กำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 / 66  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศผลการคัดเลือก สกร.ดีเด่น ระดับกลุ่มโซน  กลุ่มอำนวยการ
23 กุมภาพันธ์ 2567
  เชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
  การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ระดับจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 กุมภาพันธ์ 2567
  แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 กุมภาพันธ์ 2567
  การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 7 ร.  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
22 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมบรรณารักษ์  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
21 กุมภาพันธ์ 2567
  เชิญประชุมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ครั้งที่ 2/67  กลุ่มอำนวยการ
21 กุมภาพันธ์ 2567
  เชิญประชุมระดมความคิดในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  แจ้งการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปี 2567  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม kick off 5 ส. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  ลอง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  รายงานการถอดบทเรียนภูมิปัญญา "ผ้าทอกระเหรี่ยง"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  ประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลกละเลิกการบริโภคยาสูบฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 กุมภาพันธ์ 2567
  สอง ร้องกวาง เด่นชัย แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 กุมภาพันธ์ 2567
  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี 2567  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาระความรู้การเลือกสมาชิกวุิสภา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 กุมภาพันธ์ 2567
  การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของโครงการ OTOP  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2567
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กุมภาพันธ์ 2567
  เมือง การจัดประเพณีไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง เนื่องในวันวิชาขบูชา  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ศกร.ตำบล/แขวง  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  การนิเทศการเรียนการสอนจัดการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ และกระดาษคำตอบเพื่อสอบพนักงานราชการ ต  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด ร้องกวาง วังชิ้น ขอยืมรถยนต์ราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  สื่อเพื่อรณรงค์ให้ความรู้จากภยันตรายและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ร้องกวาง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาตรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ประชาสัมพันธ์โครงการดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ งานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด เมือง สูงเม่น สูงเม่น วังชิ้น เรื่อง ยกเลิกการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น แจ้งข้อมูลการขอย่ายสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2567
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัคร กศน. ประจำปี 2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  สำรวจการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  เชิญร่วมโครงการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  สอง การทำสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
  ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการให้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ฯ  กลุ่มอำนวยการ
08 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 67  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 กุมภาพันธ์ 2567
  รายงานสถิติข้อมูลด้านส่งเสริมการอ่าน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 กุมภาพันธ์ 2567
  การรายงานข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด กระทรวงศึ  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  การใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สกร.  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนที่จังหวัดแพร่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  สอง พนักงานราชการทั่วไปขอลาออก  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น ขอความอนุเคราะห์รถโมบายร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดประเพณีกำฟ้าไทพวน ปี 2567  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟป่าและหมอกควัน  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ สกร.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 กุมภาพันธ์ 2567
  เมืองแพร่ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2566  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2567
  การหมุนเวียนขอใช้รถยนต์เช่าเพื่อใช้ในราชการ  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กุมภาพันธ์ 2567
  นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2567  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 กุมภาพันธ์ 2567
  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิตัลชุมชนหลักสูตรดิจิตัลสำหรับวิทยากร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ปี 2567  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
02 กุมภาพันธ์ 2567
  สูงเม่น ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบวัดระดับความรู้  กลุ่มอำนวยการ
02 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตร หลาน และญาติของครู และบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
02 กุมภาพันธ์ 2567
  อำเภอเมืองแพร่ ขอความอนุเคราะห์ในการใช้รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
02 กุมภาพันธ์ 2567
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2567  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 กุมภาพันธ์ 2567
  อ.เมือง แจ้งข้อมูลการขอย้ายสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 กุมภาพันธ์ 2567
  การแข่งขันตอบคำถามสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชน และประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ก.พ. - เม.ย. 67  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2567
  ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กและเยาวชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ