วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
02 กุมภาพันธ์ 2566
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  การสำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเก็บขัอมูลการเฝ้าระวังฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคร หลานฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  ชักช้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  ขอเชิญประชุมคัดเลือกการปฎิบัติงานกศน ดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 กุมภาพันธ์ 2566
  แจ้งรายชื่อสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
01 กุมภาพันธ์ 2566
  การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 มกราคม 2566
  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะเยาชนนานชาติฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 มกราคม 2566
  รายงานสถิติข้อมูลด้านส่งเสริมการอ่าน ไตรมาสที่๑  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
31 มกราคม 2566
  นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และหนังสือชุดความรู้  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2566
  รูปแบบการจัดการเรียนรู็ที่เสริมสร้างทักษธการเรียนรู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2566
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึิกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 มกราคม 2566
  อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2566 ระยะที่ 1  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
27 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสถากาแฟ ฯ  กลุ่มอำนวยการ
27 มกราคม 2566
  คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ
27 มกราคม 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน กศน ตำบลต้นแบบ 5ดีฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
27 มกราคม 2566
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทอสอบความรู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
27 มกราคม 2566
  การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารสถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
27 มกราคม 2566
  การสนับสนุนการศึกษาให้บุตรหลาน และญาตืของครูฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 มกราคม 2566
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคลฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 มกราคม 2566
  แจ้งแนวทางการดำเนินการนิเทศงาน กศน ภาคเหนือฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 มกราคม 2566
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาค  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 มกราคม 2566
  จัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 มกราคม 2566
  จัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มกราคม 2566
  ขอให้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  ตรวจสอบความช้ำช้อมของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มกราคม 2566
  ให้การสนับสนุนศึกษาธิการจังหวัดให้ยีมธงยุวกาชาดฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  ขอให้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปณายุวกาชาดไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  กำหนดการกูัยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยีมเพื่อการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  การขอรับเครื่องหมายเขิดชูเกียรติ ประกาศนีบัตรและฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  กำหนดการรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  การจัดส่งคู่มือการจัดสอบและเอกสารประกอบการจัดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มกราคม 2566
  ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการการประเมินนาคาห้องสมุดฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมชี้แจังคณะทำงานระดับศูนย์สอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมชี้แจ้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบฯ  กลุ่มอำนวยการ
24 มกราคม 2566
  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาฯ  กลุ่มอำนวยการ
24 มกราคม 2566
  แจ้งการเปลียนแปลงและขอความอนุเตราะห์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 มกราคม 2566
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
24 มกราคม 2566
  ประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
24 มกราคม 2566
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทครูชาย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 มกราคม 2566
  แจ้งประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 มกราคม 2566
  มอบสือเพือจัดทำบริการไว้ในห้องสมุดประชาชน หรีอฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
23 มกราคม 2566
  แจ้งเปลืยนแปลงสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวการชาดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มกราคม 2566
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 มกราคม 2566
  การกำหนดวันส่งรายงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มกราคม 2566
  แจ้งรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ประจำปี 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 มกราคม 2566
  ให้ความอนุเคราะห์ในการใชังานรถห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
20 มกราคม 2566
  แจ้งกำหนดการฝึกช้อมกีฬาวอลเล่ย์บอล  กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2566
  แจ้งหลักเกณท์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 มกราคม 2566
  ขอความร่วมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2566
  การยืนขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า  กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2566
  สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 มกราคม 2566
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันก๋ีฬาฯกศน ภาคเหนือฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 มกราคม 2566
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ.ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 มกราคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
19 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มกราคม 2566
  แนวทางการดำเนินการนิเทศงาน.กศน.ในเขตภาคเหนือ  กลุ่มอำนวยการ
19 มกราคม 2566
  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่22  กลุ่มอำนวยการ
18 มกราคม 2566
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 มกราคม 2566
  การเข้าตรวจสอบความช้ำฃ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 มกราคม 2566
  ประชาสัมพันธ์การอบรมครั้งที่3/2566  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มกราคม 2566
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดแยกหนังสือฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มกราคม 2566
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาถาฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 มกราคม 2566
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 มกราคม 2566
  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มกราคม 2566
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ๖มาตรการป้องกันฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มกราคม 2566
  ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณท์สินค้า/บริการกศนดีเด่นฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มกราคม 2566
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดแยกหนังสือหัองสมุดฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
16 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน มกราคม  กลุ่มอำนวยการ
16 มกราคม 2566
  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มกราคม 2566
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ
13 มกราคม 2566
  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 มกราคม 2566
  รายงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 มกราคม 2566
  ประชาสัมพันธ์เพลตฟอมร์ออนไลน์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 มกราคม 2566
  รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ปลายภาคฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มกราคม 2566
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนรับทุนฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2566
  การเผยแพร่เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มกราคม 2566
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฎิบัติการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2566
  ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคลฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 มกราคม 2566
  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2566
  การเน้นยัำมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2566
  จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2566
  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2566
  ขัอมูลภูปํญณาท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2566
  ประกาศศูนย์วิจัยและจัดการความรูัควบคุมยาสูบฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2566
  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าเก็บขัอมูล  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2566
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการศศช. "แม่ฟ้าหลวง"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มกราคม 2566
  ข้อมูลภูมิปัญาท้องถื่  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 มกราคม 2566
  การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มกราคม 2566
  แจ้งปฎิทินและคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมโครงการการบรรชาอุปสมบท 99รูป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มกราคม 2566
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯ  กลุ่มอำนวยการ