วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
20 ตุลาคม 2564
  ชักช้อมความเข้าใจแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรไดัรับเงินเดือนฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 ตุลาคม 2564
  แนวทางการให้บริการวัคชีนโควิด 19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 ตุลาคม 2564
  ขอเชิญประชุมจัดสรรทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 ตุลาคม 2564
  การทำสัญญาจัางเหมาบริการเอกชนปี 2565  กลุ่มอำนวยการ
20 ตุลาคม 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าหนังสือพิมพ์และค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 ตุลาคม 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 ตุลาคม 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 ตุลาคม 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าบริหารจัดการงานห้องสมุด ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 ตุลาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ไดัรับการคัดเลือกฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 ตุลาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมข้อมูลการวิจัยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 ตุลาคม 2564
  การเก็บข้อมูลตามมาตรการลดและคัดกเยาวชนขยะในหน่วยงานฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
19 ตุลาคม 2564
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 ตุลาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 ตุลาคม 2564
  ขอข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  กลุ่มอำนวยการ
19 ตุลาคม 2564
  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอเมืองแพร่ โครงการความร่วมมือส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
19 ตุลาคม 2564
  ส่งไฟล์ PDF และ e book  กลุ่มอำนวยการ
19 ตุลาคม 2564
  โครงการลูกเสือพระราชทาน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 ตุลาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนเพื่อรับบริการสำหรับผู้ไม่มีทะเบียนราษฎร์ 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 ตุลาคม 2564
  แจ้งเลื่อนการประชุมแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
18 ตุลาคม 2564
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ  กลุ่มอำนวยการ
16 ตุลาคม 2564
  สำรวจจำนวนผูัขอรับทุนการศึกษาในเขตพ้ีนที่สูงภาคเหนือฯ  กลุ่มอำนวยการ
16 ตุลาคม 2564
  สำรวจจำนวนผูัขอรับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตที่สูงภาคเหนือฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 ตุลาคม 2564
  การปฎิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบรณาการการป้องกันยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ตุลาคม 2564
  หลักเกฌท์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ตุลาคม 2564
  การสำรวจความตัองการพัฒนาครู กศน สังกัดสถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ
11 ตุลาคม 2564
  ส่งคำส้่งแต่งตั้ง  กลุ่มอำนวยการ
11 ตุลาคม 2564
  มาตรการปัองกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 ตุลาคม 2564
  โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดฯ  กลุ่มอำนวยการ
11 ตุลาคม 2564
  โตรงการเงินกู้เพื่อแกัไขปัญหาเศรษกิจและสังคมจากการะบาดฯ  กลุ่มอำนวยการ
11 ตุลาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 ตุลาคม 2564
  ส่งรายงานผลการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ตุลาคม 2564
  ส่งเอกสาร Best Practice กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 ตุลาคม 2564
  เชิญประชุมชี้แจ้งการใช้งานระบบโปรแกมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2564
  การประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษากศนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 ตุลาคม 2564
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 ตุลาคม 2564
  สำรวจจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภาคเหนือปี2565  กลุ่มอำนวยการ
07 ตุลาคม 2564
  การรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 ตุลาคม 2564
  เชิญประชุมแนวทางการประเมินวิทยฐานะ (PA:Peeformance Appraisal)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 ตุลาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดต่อฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 ตุลาคม 2564
  โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 ตุลาคม 2564
  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 ตุลาคม 2564
  ส่งคืนผลงานทางวิชาการของขัารการครูและการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
05 ตุลาคม 2564
  การฉีดวชีีนป้องกันโควิด 19ใหันักศึกษา กศน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 ตุลาคม 2564
  มาตรการปัองกันและควบตุมการแพร่ระบาดของโรคฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 ตุลาคม 2564
  ให้พนักงานราชการเปลียนพื้นที่ปฏิบัติงานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 ตุลาคม 2564
  การตรวจสอบพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มอำนวยการ
05 ตุลาคม 2564
  การขยายเวลาการประกาศสถานณ์การฉุกเฉินฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 ตุลาคม 2564
  การจัดทำรายงานตวบคุมภายใน  กลุ่มอำนวยการ
05 ตุลาคม 2564
  ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
04 ตุลาคม 2564
  กศน.อำเภอเมืองแพร่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ สื่อ บริการ และความช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 ตุลาคม 2564
  ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 ตุลาคม 2564
  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสืิอยังยืน ประจำปี2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 ตุลาคม 2564
  กศน.อำเภอร้องกวาง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรณะครู กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 ตุลาคม 2564
  ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤิทธิืปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 กันยายน 2564
  ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 กันยายน 2564
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลและองค์กรดีเด่นฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 กันยายน 2564
  ผลการเข้าประกวด กิจกรรมในโครงการจิตอาสาฯ  กลุ่มอำนวยการ
28 กันยายน 2564
  โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 กันยายน 2564
  เผยแพร่งานวิชาการ รายงานการประเมินฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
28 กันยายน 2564
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 กันยายน 2564
  พิธ๊มอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 กันยายน 2564
  การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ ระดับจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กันยายน 2564
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามในการใช้งานระบบเชื่อมโยงแล่งเรียนรู้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
23 กันยายน 2564
  การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 กันยายน 2564
  ใหัข้าราชการครูรักษาในตำแหน่งฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 กันยายน 2564
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 2564  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2564
  โครงการตัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 กันยายน 2564
  การของบประมาณงบเงินอึดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิกา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 กันยายน 2564
  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญ้คิลิขสิทธิ์ พศ2537  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2564
  กำหนดการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2564
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรกฏาคม 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 กันยายน 2564
  ขอเชิญร่วมดาวน์โหลดฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2564
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียวกับการเข้ารับการบริการด้านยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 กันยายน 2564
  มอบเกียรติบัตรกศนตำบลต้นแยย 5ดีฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2564
  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียน1/2564กรณีฝากสอบ(อำเภอสูงเม่น)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2564
  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียน1/2564กรณีฝากสอบ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2564
  แกัไขคำสั่ง (อำเภอลองและอำเภอหนองม่วงไข)  กลุ่มอำนวยการ
20 กันยายน 2564
  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กันยายน 2564
  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กันยายน 2564
  กศน.อำเภอเด่นชัย จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา Leaning and m  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กันยายน 2564
  การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 กันยายน 2564
  กศน.อำเภอร้องกวาง การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรณีนักศึกษาฝากสอบ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 กันยายน 2564